Център по дентална медицина проф. Кисов Красивата усмивка е обещание за щастие
Услуги - Център по дентална медицина проф. Кисов
Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията

Курсове за СДК

 • Изпиляване на зъбите за металокерамични и изцялокерамични конструкции
  Интензивен еднодневен практически курс ЛекторПроф. д-р Христо Кисов

  Основни теоретически и практически съображения при избор на препарационен дизайн – препарационни граници и обем изпилени тъкани.

  Инструментариум: наконечници, гингивални екартьори, борери (специализирани комплекти); Практическа демонстрация върху пациент или фантомна глава.

  Паралелна практическа работа на курсистите върху фантомна глава и теоретичен преглед: Изпиляване на централен резец за изцялокерамична коронка. Изпиляване на премолар или молар за металокерамична коронка.

  Най-чести грешки при изпиляването на зъбите. Методи за контрол на препарационния процес.

  Обобщаваща дискусия по проблемите на цялостния протетичен протокол при лечението с металокерамични и изцялокерамични конструкции.

  За справки и записвания:

  София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 22
  тел: (02) 954 68 87; 0897 90 77 55, Вяра Милева
  sdk_nus@abv.bg

  400лв.
 • Керамични вставки и фасети
  Интензивен еднодневен практически курс ЛекторПроф. д-р Христо Кисов

  1. Керамични вставки и фасети – предимства и недостатъци; показания и противопоказания. Препарационен дизайн, специализирани комплекти за препариране.

  2. Теоретичен: Практическа демонстрация върху пациент или фантомна глава.

  3. Паралелна практическа работа на курсистите върху фантомна глава и теоретичен преглед. Препариране на кавитет за керамичен инлей. Препариране на резец за керамична фасета.

  4. Обобщаваща дискусия по проблемите на цялостния протетичен протокол при лечението с керамични вставки и фасети.

  За справки и записвания:

  София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 22
  тел: (02) 954 68 87; 0897 90 77 55, Вяра Милева
  sdk_nus@abv.bg

  400лв.
 • Имплатологичен двудневен курс
  Имплатологичен двудневен курс Лекторд-р Георгиос Лазаридис и проф. д-р Христо Кисов

  I. Хирургична част – д-р Георгиос Лазаридис

  Анатомотопографски особености на горната и долната челюст свързани с поставянето на импланти.

  Остеоинтеграция при ендоосалните импланти.

  Възможни мукопериостални ламба при имплантация.

  Оперативен протокол при имплантация на интраосалните импланти.

  Заздравителен процес след имплантация.

  Имплантация – демонстрация на пациент.

  Възможни усложнения по време и след имплантация на горната и долната челюст.

  Прожекция на филм – имплантация на долната (и горната?) челюст.

  Диалог - въпроси и отговори.

  II. Протетична част – проф. д-р Христо Кисов (втори ден)

  Планиране на имплантно-протетичното лечение. Конструкционни принципи. Диагностични модели, диагностичен моделаж, водеща имплантирането шина.

  Отпечатъчни материали и отпечатъчни техники в имплантологията. Техника с включено отпечатъчно пънче и техника с репозиционирано отпечатъчно пънче.

  Практическа част:

  Снемане на отпечатък от фантом по една от двете техники.

  Избор и подготовка на протетичното пънче. Решаване на проблемите с успоредността.

  Фиксиране на протетичните пънчета и отпечатък за окончателната протезна конструкция.

  Грешки при протетичното лечение върху импланти.

  За справки и записвания:

  София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 22
  тел: (02) 954 68 87; 0897 90 77 55, Вяра Милева
  sdk_nus@abv.bg

  500лв.
 • Основи на неподвижното протезиране
  Tридневен лекционен курс - I цикъл Лекторпроф. д-р Христо Кисов

  Първи ден

  Основни цели на протетичното лечение с неподвижни протезни конструкции. Очаквания на пациента от протетичното лечение.

  Основни данни за разработване на лечебен план – анамнеза и оглед, анализ на диагностичните модели и диагностичен моделаж. Макро и микро дизайн на усмивката. Основни естетични ориентири.

  Артикулатори – видове (аркон и неаркон) артикулатори и лицеви дъги. Клинична и лабораторна обосновка на приложението им в ежедневната практика.

  Саниране и специфична подготовка за протетично лечение. Коригиране на лечебния план след подготвителните мероприятия.

  Възстановяване на силно разрушените зъбни коронки според целите на протетичното лечение. Системи за щифтово изграждане в едно посещение.

  Втори ден

  Клинико-лабораторни методи за възстановяване на силно разрушени зъбни коронки.

  Изпиляване на зъбите за лети и бленд коронки. Изпиляване на зъбите за металокерамични и изцялокерамични коронки. Препоръчван обем за изпиляване и препарационни граници.

  Подготовка за изпиляване на зъбите.Организация, наконечници, борери. Изпиляване на зъбите стъпка по стъпка.

  Най-чести грешки при изпиляване на зъбите и възможност за коригирането им.

  Сравнителна характеристика на отпечатъчните материали, използвани в неподвижното зъбопротезиране. Отпечатъчни лъжици и адхезиви. Критерии за избор.

  Трети ден

  Отпечатъни техники в съвременното неподвижно зъбопротезиране. Сравнителен анализ. Подготовка на протезното поле за снемане на отпечатък. Ретрахиращи средства.

  Снемане на отпечатък – стъпка по стъпка. Критерии за оценка на снетия отпечатък. Грешки в отпечатъчната техника. Транспортиране на взетия отпечатък.

  Влияние на отделните лабораторни етапи върху точността и здравината на протезните конструкции. Ажустиране на протезните конструкции. Тестове, улесняващи ажустирането и коригирането на дефектите на протезните конструкции.

  Видове цименти, кратка характеристика, предимства и недостатъци, критерии за избор. Циментиране на протезните конструкции – стъпка по стъпка. Грешки при циментиране на протезните конструкции.

  Грешки при протетичното лечение с неподвижни протезни конструкции. Възможни клинични и лабораторни решения за тяхното отстраняване. Снемане на неподвижните протезни конструкции.

  За справки и записвания:

  София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 22
  тел: (02) 954 68 87; 0897 90 77 55, Вяра Милева
  sdk_nus@abv.bg

  350лв.
 • Протетично лечение с металокерамични и изцялокерамични конструкции
  Tридневен лекционен курс – II цикъл Лекторпроф. д-р Христо Кисов

  1. Основи на цветоопределянето – система на “Munsell”. Оптични феномени и явления, свързани с цветоопределянето. Цветови стандарти и разцветки.

  2. Определяне на цвета. Клинични фактори, създаващи условия за метамеризъм.

  3. Клинична информация, свързана с лабораторните етапи от изработването на протезните конструкции. Типове комуникация кабинет/лаборатория.

  4. Керамични материали, използвани в естетичното зъбопротезиране – структура, температура на встъкляване, коефициент на терм. раз. Видове керамика, според начина на обработване – чрез синтероване, чрез пресоване, чрез машинна обработка.

  5. Основна характеристика на металокерамичните конструкции, спрямо другите материали и технологии. Порцелан и сплави за металокерамика. Критерии за избор.

  6. Подобряване на естетиката на металокерамичните конструкции – прагови порцелани, опалови порцелани, главнокерамика.

  7. Безметални конструкции (metal – free restorations) – предимства и недостатъци. Еволюция на проблема – технологични нововъведения и тяхното отражение върху клиничната и лабораторна практика. Ецване и силанизиране на безметалните конструкции.

  8. Керамики за безметални възстановявания. Кратък преглед на левцитните, циркониевите и алуминиеви керамики – сравнителна характеристика. Подсилваща и козметична керамика.

  9. Лабораторни композити – предимства и недостатъци. Еволюция на проблема. Сравнителна характеристика на лабораторните композити и керамичните материали.

  10. Естетични корекции на съзъбието с порцеланови и композитни фасети. Предимства и недостатъци. Показания и противопоказания.

  11. Изпиляване на зъбите за порцеланови фасети при различните клинични варианти.

  12. Клиничен и лабораторен протокол при естетични корекции с керамични фасети.

  13. Възстановяване на дефектите на зъбната коронка с изцялокерамични коронки и мостове. Предимства и недостатъци – сравнителна характеристика на металокерамичните и изцялокерамични коронки и мостове.

  14. Съвременни методи за естетично изграждане на зъбните пънчета.

  15. Препарационни граници и препарационен дизайн при протетично лечение с изцялокерамични коронки. Изпиляване на зъбите за изцялокерамични коронки – стъпка по стъпка.

  За справки и записвания:

  София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 22
  тел: (02) 954 68 87; 0897 90 77 55, Вяра Милева
  sdk_nus@abv.bg

  350лв.
 • Протетично лечение с цели протези
  Лекционен курс Лекторпроф. д-р Христо Кисов

  1. Цели на протетичното лечение при пациенти с беззъби челюсти.

  2. Анатомо-топографски особености на горната и долна беззъба челюст.

  3. Лечебен план. Снемане на отпечатък със стандартна лъжица. Избор на отпечатъчен материал. Сравнителна характеристика на отпечатъчните материали използвани при протезиране на беззъби челюсти.

  4. Индивидуална лъжица. Материали и методи за изработване на индивидуални лъжици. Ажустиране на индивидуалната лъжица.

  5. Отпечатъчни техники с индивидуална лъжица – за горна и долна челюст. Отпечатъчна техника с гипс – особености. Отпечатъчна техника с полиетери – особености.

  6. Отливане на работен модел – изработване на оклузионни шаблони. Изисквания към работните модели и оклузионните шаблони.

  7. Определяне на оклузионна равнина на долната трета на лицето на междучелюстните съотношения. Методи, сравнителна характеристика.

  8. Избор на изкуствени зъби. Видове, сравнителна характеристика.

  9. Концепции за нареждането им в ежедневната практика.

  10. Пластмаси за изработване на цели протези. Сравнителна характеристика. Технологични грешки при обработването и при опаковането им.

  11. Ажустиране, наартикулиране и предаване на цели протези. Прес-индикаторни пасти. Наставления към пациента, контролни прегледи.

  12. Имедиатни цели протези. Особености.

  13. Клинични варианти. Клинични и лабораторни грешки при протетичното лечение на пациентите с беззъби челюсти.

  14. Коригиране на допуснатите грешки при протетичното лечение с цели протези.

  15. Меки пластмаси. Методи за ребазиране на целите протези с меки пластмаси.

  За справки и записвания:

  София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 22
  тел: (02) 954 68 87; 0897 90 77 55, Вяра Милева
  sdk_nus@abv.bg

  300лв.